Data Termin Dotyczy Jednostki przekazujące Jednostki otrzymujące Forma
31-07-2020 Podanie przez zarząd j.s.t. do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu j.s.t. informacje o wykonaniu budżetu zarządy j.s.t. BIP forma elektroniczna
31-07-2020 Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze plany finansowe jednostek za I półrocze jednostki, dla których organem założycielskim jest j.s.t. zarządy j.s.t. dokument
31-07-2020 Przekazanie części B sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego SP-1 sprawozdanie podatkowe regionalne izby obrachunkowe Ministerstwo Finansów dokument elektroniczny
05-08-2020 Przekazanie Wieloletnich Prognoz Finansowych JST wraz z wynik. rozstrzygnięć nadzorczych otrzymanych do ostatniego dnia minionego kwart. roku budżet. WPF regionalne izby obrachunkowe Ministerstwo Finansów dokument elektroniczny
10-08-2020 Przekazanie miesięcznych sprawozdań z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych jednostek budżetowych Rb-27S i Rb-28S jednostki budżetowe, jednostki obsługujące zarządy j.s.t. określona przez zarząd j.s.t.
11-08-2020 Sporządzanie i przekazanie sprawozdań kwartalnych w zakresie jednostek posiadających osobowość prawną oraz pozostałych jednostek Rb-Z, Rb-N regionalne izby obrachunkowe Główny Urząd Statystyczny dokument oraz forma elektroniczna
21-08-2020 Przekazanie miesięcznych sprawozdań jednostkowych z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t. (jako jednostki budżetowej i jako organu) Rb-27S jednostki budżetowe zarządy j.s.t. określona przez zarząd j.s.t.
25-08-2020 Składanie wniosków o przyznanie części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów wnioski o przyznanie części rekompensującej subwencji ogólnej gminy regionalne izby obrachunkowe dokument
31-08-2020 Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu j.s.t. za I półrocze wykonanie budzetu jst za I półrocze zarządy j.s.t. organy stanowiące j.s.t., regionalne izby obrachunkowe dokument
31-08-2020 Przekazanie średniej kwoty bazowej w kraju (Kbk) obliczanej dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich Informacja Publiczna na BIP Minister właściwy do spraw finansów publicznych do publicznej wiadomości
10-09-2020 Przekazanie miesięcznych sprawozdań z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych jednostek budżetowych Rb-27S i Rb-28S jednostki budżetowe, jednostki obsługujące zarządy j.s.t. określona przez zarząd j.s.t.
10-09-2020 Przekazanie wniosków o przyznanie części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów wnioski o przyznanie części rekomp subwencji regionalne izby obrachunkowe Minister ds finansów publicznych dokument
21-09-2020 Przekazanie miesięcznych sprawozdań jednostkowych z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t. (jako jednostki budżetowej i jako organu) Rb-27S jednostki budżetowe zarządy j.s.t. określona przez zarząd j.s.t.
30-09-2020 Złożenie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy wnioski sołtysowie wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) dokument