Data Termin Dotyczy Jednostki przekazujące Jednostki otrzymujące Forma
12-05-2020 Sporządzanie i przekazanie sprawozdań kwartalnych w zakresie jednostek posiadających osobowość prawną oraz pozostałych jednostek Rb-Z, Rb-N regionalne izby obrachunkowe Główny Urząd Statystyczny dokument oraz forma elektroniczna
21-05-2020 Przekazanie miesięcznych sprawozdań jednostkowych z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t. (jako jednostki i jako organu) Rb-27S jednostki budżetowe zarządy j.s.t. określona przez zarząd j.s.t.
31-05-2020 Przekazanie sprawozdań finansowych j.s.t. sprawozdania finansowe j.s.t. zarządy j.s.t. organy stanowiące j.s.t. dokument
31-05-2020 Podanie przez zarząd j.s.t. do publicznej wiadomości rocznej informacji o wykonaniu budżetu j.s.t. informacje o wykonaniu budżetu zarządy j.s.t. BIP forma elektroniczna
10-06-2020 Przekazanie miesięcznych sprawozdań z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych jednostek budżetowych Rb-27S i Rb-28S jednostki budżetowe, jednostki obsługujące zarządy j.s.t. określona przez zarząd j.s.t.
15-06-2020 Przedstawienie wniosków w sprawie absolutorium dla zarządu wnioski w sprawie absolutorium komisja rewizyjna organy stanowiące j.s.t. dokument
21-06-2020 Przekazanie miesięcznych sprawozdań jednostkowych z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki i jako organu) Rb-27S jednostki budżetowe zarządy j.s.t. określona przez zarząd j.s.t.
30-06-2020 Przekazanie bilansu skonsolidowanego bilans skonsolidowany zarządy j.s.t. regionalne izby obrachunkowe wyłącznie dokument elektroniczny
30-06-2020 Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego j.s.t. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu sprawozdania finansowe jst, sprawozdania z wykonania budżetów organy stanowiące j.s.t. dokument
30-06-2020 Dokonanie wydatków niewygasających wydatki niewygasające
30-06-2020 Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla zarządu uchwała w sprawie absolutorium organy stanowiące j.s.t. regionalne izby obrachunkowe dokument
30-06-2020 Przekazanie ostatecznych korekt danych w sprawozdaniach kwartalnych (za IV kwartały) Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-PDP, Rb-ST, Rb-30S, Rb-34S zarządy j.s.t. regionalne izby obrachunkowe dokument elektroniczny
30-06-2020 Zwiększanie środków funduszu sołeckiego wraz z ustaleniem zasad ich zwiększania na poszczególne sołectwa fundusz sołecki Rada gminy regionalne izby obrachunkowe dokument
08-07-2020 Przekazywanie kwartalnych sprawozdań z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Rb-27ZZ jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące zarządy j.s.t. określona przez zarząd j.s.t.
10-07-2020 Przekazanie miesięcznych sprawozdań z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych jednostek budżetowych Rb-27S i Rb-28S jednostki budżetowe, jednostki obsługujące zarządy j.s.t. określona przez zarząd j.s.t.
10-07-2020 Przekazywanie kwartalnych sprawozdań o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Rb-50 jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące zarządy j.s.t. określona przez zarząd j.s.t.
10-07-2020 Przekazanie kwartalnych sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych Rb-30S samorządowe zakłady budżetowe, jednostki obsługujące zarządy j.s.t. określona przez zarząd j.s.t.
10-07-2020 Przekazanie kwartalnych sprawozdań z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Rb-34S jednostki budżetowe, jednostki obsługujące zarządy j.s.t. określona przez zarząd j.s.t.
10-07-2020 Sporządzanie i przekazanie kwartalnych sprawozdań w zakresie budżetów j.s.t. Rb-Z, Rb-N jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe zarządy j.s.t. dokument oraz forma elektroniczna
10-07-2020 Przekazanie kwartalnych sprawozdań z wykonania planu wydatków budżetowych, które nie wygasły z upływem roku budżetowego Rb-28NWS jednostki budżetowe realizujące wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego zarządy j.s.t. określona przez zarząd j.s.t.