Data Termin Dotyczy Jednostki przekazujące Jednostki otrzymujące Forma
29-08-2020
COVID-19
(COVID-19) Przekazanie bilansu skonsolidowanego bilans skonsolidowany zarządy j.s.t. regionalne izby obrachunkowe wyłącznie dokument elektroniczny
29-08-2020
COVID-19
(COVID-19) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego j.s.t. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu sprawozdania finansowe jst, sprawozdania z wykonania budżetów organy stanowiące j.s.t. dokument
29-08-2020
COVID-19
(COVID-19) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla zarządu uchwała w sprawie absolutorium organy stanowiące j.s.t. regionalne izby obrachunkowe dokument
30-08-2020
COVID-19
(COVID-19) Podanie przez zarząd j.s.t. do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu j.s.t. informacje o wykonaniu budżetu zarządy j.s.t. BIP forma elektroniczna
30-08-2020
COVID-19
(COVID-19) Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze plany finansowe jednostek za I półrocze jednostki, dla których organem założycielskim jest j.s.t. zarządy j.s.t. dokument
31-08-2020 Przekazanie średniej kwoty bazowej w kraju (Kbk) obliczanej dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich Informacja Publiczna na BIP Minister właściwy do spraw finansów publicznych do publicznej wiadomości
10-09-2020 Przekazanie miesięcznych sprawozdań z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych jednostek budżetowych Rb-27S i Rb-28S jednostki budżetowe, jednostki obsługujące zarządy j.s.t. określona przez zarząd j.s.t.
10-09-2020 Przekazanie wniosków o przyznanie części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów wnioski o przyznanie części rekomp subwencji regionalne izby obrachunkowe Minister ds finansów publicznych dokument
12-09-2020
COVID-19
(COVID-19) Przekazania bilansu skonsolidowanego bilans skonsolidowany regionalne izby obrachunkowe Ministerstwo Finansów dokument elektroniczny
21-09-2020 Przekazanie miesięcznych sprawozdań jednostkowych z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t. (jako jednostki budżetowej i jako organu) Rb-27S jednostki budżetowe zarządy j.s.t. określona przez zarząd j.s.t.
30-09-2020
COVID-19
(COVID-19) Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu j.s.t. za I półrocze wykonanie budzetu jst za I półrocze zarządy j.s.t. organy stanowiące j.s.t., regionalne izby obrachunkowe dokument
30-09-2020 Złożenie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy wnioski sołtysowie wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) dokument
08-10-2020 Przekazywanie kwartalnych sprawozdań z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami Rb-27ZZ jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące zarządy j.s.t. określona przez zarząd j.s.t.
10-10-2020 Przekazanie miesięcznych sprawozdań z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych jednostek budżetowych Rb-27S i Rb-28S jednostki budżetowe, jednostki obsługujące zarządy j.s.t. określona przez zarząd j.s.t.
10-10-2020 Przekazywanie kwartalnych sprawozdań o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami Rb-50 jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące zarządy j.s.t. określona przez zarząd j.s.t.
10-10-2020 Przekazanie kwartalnych sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych Rb-30S samorządowe zakłady budżetowe, jednostki obsługujące zarządy j.s.t. określona przez zarząd j.s.t.
10-10-2020 Przekazanie kwartalnych sprawozdań z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Rb-34S jednostki budżetowe, jednostki obsługujące zarządy j.s.t. określona przez zarząd j.s.t.
10-10-2020 Sporządzanie i przekazanie kwartalnych sprawozdań w zakresie budżetów j.s.t. Rb-Z, Rb-N jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe zarządy j.s.t. dokument oraz forma elektroniczna
12-10-2020 Przekazywanie kwartalnych sprawozdań z wykonania planu dochodów Rb-27ZZ zarządy j.s.t. dysponenci główni przekazujący dotacje; regionalne izby obrachunkowe (do wiadomości) dokument elektroniczny
14-10-2020 Przekazywanie kwartalnych sprawozdań (za I, II, III kwartał) o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami Rb-50 zarządy j.s.t. dysponenci przekazujący dotacje; regionalne izby obrachunkowe (do wiadomości) dokument elektroniczny