Data Termin Dotyczy Jednostki przekazujące Jednostki otrzymujące Forma
08-07-2021 Przekazanie kwartalnych sprawozdań z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. Rb-27ZZ jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące zarządy j.s.t. określona przez zarząd j.s.t.
10-07-2021 Przekazanie miesięcznych sprawozdań z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych jednostek budżetowych Rb-27S i Rb-28S jednostki budżetowe, jednostki obsługujące zarządy j.s.t. określona przez zarząd j.s.t.
10-07-2021 Przekazanie kwartalnych sprawozdań o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej Rb-50 jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące zarządy j.s.t. określona przez zarząd j.s.t.
10-07-2021 Przekazanie kwartalnych sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych Rb-30S samorządowe zakłady budżetowe, jednostki obsługujące zarządy j.s.t. określona przez zarząd j.s.t.
10-07-2021 Przekazanie kwartalnych sprawozdań z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Rb-34S jednostki budżetowe, jednostki obsługujące zarządy j.s.t. określona przez zarząd j.s.t.
10-07-2021 Sporządzenie i przekazanie kwartalnych sprawozdań w zakresie operacji finansowych j.s.t. Rb-Z, Rb-N jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, jednostki obsługujące zarządy j.s.t. określona przez zarząd j.s.t.
10-07-2021 Przekazanie kwartalnych sprawozdań z wykonania planu wydatków budżetowych, które nie wygasły z upływem roku budżetowego Rb-28NWS jednostki budżetowe realizujące wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego zarządy j.s.t. określona przez zarząd j.s.t.
12-07-2021 Przekazanie kwartalnych sprawozdań z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. Rb-27ZZ zarządy j.s.t. dysponenci główni przekazujący dotacje; regionalne izby obrachunkowe (do wiadomości) dokument elektroniczny
14-07-2021 Przekazanie kwartalnych sprawozdań o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej Rb-50 zarządy j.s.t. dysponenci przekazujący dotacje; regionalne izby obrachunkowe (do wiadomości) dokument elektroniczny
14-07-2021 Sporządzenie i przekazanie sprawozdań kwartalnych w zakresie operacji finansowych jednostek posiadających osobowość prawną oraz pozostałych jednostek Rb-Z, Rb-N samorządowe instytucje kultury, samodzielne publiczne zoz, samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw zarządy nadzorujących j.s.t. określona przez zarząd j.s.t.
14-07-2021 Sporządzenie i przekazanie sprawozdań kwartalnych w zakresie operacji finansowych jednostek posiadających osobowość prawną oraz pozostałych jednostek Rb-Z, Rb-N wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej Główny Urząd Statystyczny dokument elektroniczny
15-07-2021
COVID-19
(COVID-19) Przedstawienie wniosków w sprawie absolutorium dla zarządu absolutorium komisja rewizyjna organy stanowiące j.s.t. dokument
20-07-2021 Przekazanie części B sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego SP-1 sprawozdanie podatkowe organy podatkowe regionalne izby obrachunkowe dokument elektroniczny
21-07-2021 Przekazanie miesięcznych sprawozdań jednostkowych z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t. (jako jednostki budżetowej i jako organu) Rb-27S jednostki budżetowe zarządy j.s.t. określona przez zarząd j.s.t.
22-07-2021 Przekazanie miesięcznych sprawozdań z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych j.s.t. Rb-27S, Rb-28S zarządy j.s.t. regionalne izby obrachunkowe dokument elektroniczny
22-07-2021 Przekazanie kwartalnych sprawozdań budżetowych o nadwyżce/deficycie j.s.t. Rb-NDS zarządy j.s.t. regionalne izby obrachunkowe dokument elektroniczny
22-07-2021 Przekazanie kwartalnych sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych Rb-30S zarządy j.s.t. regionalne izby obrachunkowe dokument elektroniczny
22-07-2021 Przekazanie kwartalnych sprawozdań z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Rb-34S zarządy j.s.t. regionalne izby obrachunkowe dokument elektroniczny
22-07-2021 Sporządzenie i przekazanie kwartalnych sprawozdań w zakresie operacji finansowych j.s.t. Rb-Z, Rb-N zarządy j.s.t. regionalne izby obrachunkowe dokument elektroniczny
22-07-2021 Przekazanie kwartalnych sprawozdań z wykonania planu wydatków budżetowych, które nie wygasły z upływem roku budżetowego Rb-28NWS zarządy j.s.t. regionalne izby obrachunkowe dokument elektroniczny