Data Termin Dotyczy Jednostki przekazujące Jednostki otrzymujące Forma
06-03-2020 Sporządzanie i przekazanie sprawozdań w zakresie budżetów j.s.t Rb-Z i Rb-N za IV kw oraz Rb-UZ i Rb-UN za rok regionalne izby obrachunkowe Ministerstwo Finansów MF - plik bazy danych; GUS - dokument oraz plik bazy danych
10-03-2020 Przekazanie miesięcznych sprawozdań z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych jednostek budżetowych Rb-27S i Rb-28S jednostki budżetowe, jednostki obsługujące zarządy j.s.t. określona przez zarząd j.s.t.
10-03-2020 Przekazanie Wieloletnich Prognoz Finansowych JST wraz z wynikami rozstrzygnięć nadzorczych otrzymanych do dnia 1 lutego roku budżetowego WPF regionalne izby obrachunkowe Ministerstwo Finansów dokument elektroniczny
11-03-2020 Sporządzanie i przekazanie sprawozdań w zakresie jednostek posiadających osobowość prawną oraz pozostałych jednostek Rb-Z i Rb-N za IV kw. oraz Rb-UZ i Rb-UN za rok regionalne izby obrachunkowe Główny Urząd Statystyczny dokument oraz forma elektroniczna
21-03-2020 Przekazanie miesięcznych sprawozdań jednostkowych z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Rb-27S jednostki budżetowe, jednostki obsługujące zarządy j.s.t. określona przez zarząd j.s.t.
31-03-2020 Przekazanie sprawozdań finansowych sprawozdania finansowe kierownicy jednostek jednostki nadrzędne lub zarządy j.s.t. dokument
31-03-2020 Podjęcie uchwały o wyrażeniu bądź niewyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego uchwały o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego rady gminy regionalne izby obrachunkowe dokument
31-03-2020 Przekazanie sprawozdań rocznych z wykonania budżetu jednostek samorządu terytorialnego sprawozdania roczne z wykonania budżetu jst zarządy j.s.t. organy stanowiące j.s.t., regionalne izby obrachunkowe dokument
08-04-2020 Przekazywanie kwartalnych sprawozdań z wykonania planu dochodów Rb-27ZZ jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące zarządy j.s.t. określona przez zarząd j.s.t.
10-04-2020 Przekazanie miesięcznych sprawozdań z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych jednostek budżetowych Rb-27S i Rb-28S jednostki budżetowe, jednostki obsługujące zarządy j.s.t. określona przez zarząd j.s.t.
10-04-2020 Przekazywanie kwartalnych sprawozdań o dotacjach/wydatkach Rb-50 jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące zarządy j.s.t. określona przez zarząd j.s.t.
10-04-2020 Przekazanie kwartalnych sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych Rb-30S samorządowe zakłady budżetowe, jednostki obsługujące zarządy j.s.t. określona przez zarząd j.s.t.
10-04-2020 Przekazanie kwartalnych sprawozdań z wykonania dochodów Rb-34S jednostki budżetowe, jednostki obsługujące zarządy j.s.t. określona przez zarząd j.s.t.
10-04-2020 Sporządzanie i przekazanie kwartalnych sprawozdań w zakresie budżetów j.s.t. Rb-Z, Rb-N jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe zarządy j.s.t. dokument oraz forma elektroniczna
10-04-2020 Przekazanie kwartalnych sprawozdań z wykonania planu wydatków budżetowych, które nie wygasły z upływem roku budżetowego Rb-28NWS jednostki budżetowe realizujące wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego zarządy j.s.t. określona przez zarząd j.s.t.
12-04-2020 Przekazywanie kwartalnych sprawozdań z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco Rb-27ZZ zarządy j.s.t. dysponenci główni przekazujący dotacje; regionalne izby obrachunkowe (do wiadomości) dokument elektroniczny
14-04-2020 Przekazywanie kwartalnych sprawozdań (za I, II, III kwartały) o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej o Rb-50 zarządy j.s.t. dysponenci przekazujący dotacje; regionalne izby obrachunkowe (do wiadomości) dokument elektroniczny
14-04-2020 Sporządzanie i przekazanie sprawozdań kwartalnych w zakresie jednostek posiadających osobowość prawną oraz pozostałych jednostek Rb-Z, Rb-N samorządowe instytucje kultury, samodzielne publiczne zoz, samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw zarządy nadzorujących j.s.t.
15-04-2020 Przekazanie łącznych sprawozdań finansowych łączne sprawozdania finansowe dysponenci środków budżetu drugiego stopnia dysponenci części budżetowej dokument
21-04-2020 Przekazanie miesięcznych sprawozdań jednostkowych z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t. (jako jednostki budżetowej i jako organu) Rb-27S jednostki budżetowe, jednostki obsługujące zarządy j.s.t. określona przez zarząd j.s.t.