Data Termin Dotyczy Jednostki przekazujące Jednostki otrzymujące Forma
28-04-2024 Sporządzenie i przekazanie sprawozdań kwartalnych w zakresie operacji finansowych jednostek posiadających osobowość prawną oraz pozostałych jednostek Rb-Z, Rb-N zarządy nadzorujących j.s.t. regionalne izby obrachunkowe dokument elektroniczny (BeSTi@)
30-04-2024 Przekazanie sprawozdań finansowych j.s.t. sprawozdania finansowe j.s.t. zarządy j.s.t. regionalne izby obrachunkowe dokument elektroniczny
30-04-2024 Przekazanie miesięcznych sprawozdań z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych j.s.t. Rb-27S, Rb-28S regionalne izby obrachunkowe Ministerstwo Finansów dokument elektroniczny
30-04-2024 Przekazanie kwartalnych sprawozdań budżetowych o nadwyżce/deficycie j.s.t. Rb-NDS regionalne izby obrachunkowe Ministerstwo Finansów dokument elektroniczny
30-04-2024 Przekazanie kwartalnych sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych Rb-30S regionalne izby obrachunkowe Ministerstwo Finansów dokument elektroniczny
30-04-2024 Przekazanie kwartalnych sprawozdań z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Rb-34S regionalne izby obrachunkowe Ministerstwo Finansów dokument elektroniczny
30-04-2024 Przekazanie łącznych sprawozdań finansowych łączne sprawozdania finansowe kierownicy jednostek nadrzędnych Ministerstwo Finansów dokument elektroniczny (z wykorzystaniem ISOBP)
30-04-2024 Podanie przez zarząd j.s.t. do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu j.s.t. informacje o wykonaniu budżetu zarządy j.s.t. BIP dokument elektroniczny
30-04-2024 Przekazanie kwartalnych sprawozdań z wykonania planu wydatków budżetowych, które nie wygasły z upływem roku budżetowego Rb-28NWS regionalne izby obrachunkowe Ministerstwo Finansów dokument elektroniczny
30-04-2024 Sporządzenie i przekazanie kwartalnych sprawozdań w zakresie operacji finansowych j.s.t. Rb-Z, Rb-N regionalne izby obrachunkowe Ministerstwo Finansów, Główny Urząd Statystyczny dokument elektroniczny
10-05-2024 Przekazanie miesięcznych sprawozdań z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych jednostek budżetowych Rb-27S i Rb-28S jednostki budżetowe, jednostki obsługujące zarządy j.s.t. określona przez zarząd j.s.t.
10-05-2024 Przekazanie informacji o przewidywanej w roku budżetowym wysokości ubytku dochodów, wynikającego ze zwolnienia z podatku od nieruchomości informacje o przewidywanym ubytku dochodów gminy Minister ds. finansów publicznych dokument
12-05-2024 Sporządzenie i przekazanie sprawozdań kwartalnych w zakresie operacji finansowych jednostek posiadających osobowość prawną oraz pozostałych jednostek Rb-Z, Rb-N regionalne izby obrachunkowe Główny Urząd Statystyczny dokument elektroniczny
21-05-2024 Przekazanie miesięcznych sprawozdań jednostkowych z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t. (jako jednostki budżetowej i jako organu) Rb-27S jednostki budżetowe zarządy j.s.t. określona przez zarząd j.s.t.
31-05-2024 Przekazanie sprawozdań finansowych j.s.t. sprawozdania finansowe j.s.t. zarządy j.s.t. organy stanowiące j.s.t. dokument
31-05-2024 Podanie przez zarząd j.s.t. do publicznej wiadomości rocznej informacji o wykonaniu budżetu j.s.t. informacje o wykonaniu budżetu zarządy j.s.t. BIP forma elektroniczna
10-06-2024 Przekazanie miesięcznych sprawozdań z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych jednostek budżetowych Rb-27S i Rb-28S jednostki budżetowe, jednostki obsługujące zarządy j.s.t. określona przez zarząd j.s.t.
15-06-2024 Przedstawienie wniosków w sprawie absolutorium dla zarządu absolutorium komisja rewizyjna organy stanowiące j.s.t. dokument
21-06-2024 Przekazanie miesięcznych sprawozdań jednostkowych z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t. (jako jednostki budżetowej i jako organu) Rb-27S jednostki budżetowe zarządy j.s.t. określona przez zarząd j.s.t.
30-06-2024 Przekazanie bilansu skonsolidowanego bilans skonsolidowany zarządy j.s.t. regionalne izby obrachunkowe dokument elektroniczny