Data Termin Dotyczy Jednostki przekazujące Jednostki otrzymujące Forma
10-05-2023 Przekazanie miesięcznych sprawozdań z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych jednostek budżetowych Rb-27S i Rb-28S jednostki budżetowe, jednostki obsługujące zarządy j.s.t. określona przez zarząd j.s.t.
10-05-2023 Przekazanie informacji o przewidywanej w roku budżetowym wysokości ubytku dochodów, wynikającego ze zwolnienia z podatku od nieruchomości informacje o przewidywanym ubytku dochodów gminy Minister ds. finansów publicznych dokument
12-05-2023 Sporządzenie i przekazanie sprawozdań kwartalnych w zakresie operacji finansowych jednostek posiadających osobowość prawną oraz pozostałych jednostek Rb-Z, Rb-N regionalne izby obrachunkowe Główny Urząd Statystyczny dokument elektroniczny
21-05-2023 Przekazanie miesięcznych sprawozdań jednostkowych z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t. (jako jednostki budżetowej i jako organu) Rb-27S jednostki budżetowe zarządy j.s.t. określona przez zarząd j.s.t.
31-05-2023 Przekazanie sprawozdań finansowych j.s.t. sprawozdania finansowe j.s.t. zarządy j.s.t. organy stanowiące j.s.t. dokument
31-05-2023 Podanie przez zarząd j.s.t. do publicznej wiadomości rocznej informacji o wykonaniu budżetu j.s.t. informacje o wykonaniu budżetu zarządy j.s.t. BIP forma elektroniczna
10-06-2023 Przekazanie miesięcznych sprawozdań z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych jednostek budżetowych Rb-27S i Rb-28S jednostki budżetowe, jednostki obsługujące zarządy j.s.t. określona przez zarząd j.s.t.
15-06-2023 Przedstawienie wniosków w sprawie absolutorium dla zarządu absolutorium komisja rewizyjna organy stanowiące j.s.t. dokument
21-06-2023 Przekazanie miesięcznych sprawozdań jednostkowych z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t. (jako jednostki budżetowej i jako organu) Rb-27S jednostki budżetowe zarządy j.s.t. określona przez zarząd j.s.t.
30-06-2023 Przekazanie bilansu skonsolidowanego bilans skonsolidowany zarządy j.s.t. regionalne izby obrachunkowe dokument elektroniczny
30-06-2023 Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego j.s.t. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu sprawozdania finansowe jst, sprawozdania z wykonania budżetów organy stanowiące j.s.t. dokument
30-06-2023 Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla zarządu absolutorium organy stanowiące j.s.t. dokument
30-06-2023 Przekazanie ostatecznych korekt danych w sprawozdaniach kwartalnych (za IV kwartały) korekty Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-PDP, Rb-ST, Rb-30S, Rb-34S zarządy j.s.t. regionalne izby obrachunkowe dokument elektroniczny
30-06-2023 Zwiększanie środków funduszu sołeckiego wraz z ustaleniem zasad ich zwiększania na poszczególne sołectwa fundusz sołecki rada gminy dokument
30-06-2023 Przekazanie kwartalnych sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych Rb-30S regionalne izby obrachunkowe Ministerstwo Finansów dokument elektroniczny
08-07-2023 Przekazanie kwartalnych sprawozdań z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. Rb-27ZZ jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące zarządy j.s.t. określona przez zarząd j.s.t.
10-07-2023 Przekazanie miesięcznych sprawozdań z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych jednostek budżetowych Rb-27S i Rb-28S jednostki budżetowe, jednostki obsługujące zarządy j.s.t. określona przez zarząd j.s.t.
10-07-2023 Przekazanie kwartalnych sprawozdań o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej Rb-50 jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące zarządy j.s.t. określona przez zarząd j.s.t.
10-07-2023 Przekazanie kwartalnych sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych Rb-30S samorządowe zakłady budżetowe, jednostki obsługujące zarządy j.s.t. określona przez zarząd j.s.t.
10-07-2023 Przekazanie kwartalnych sprawozdań z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Rb-34S jednostki budżetowe, jednostki obsługujące zarządy j.s.t. określona przez zarząd j.s.t.