UWAGA!
Na podstawie § 1 ust. 2 lit. c)
Rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. poz. 2431 ze zm.) począwszy od 1 kwartału 2021 r, sprawozdania jednostkowe Rb-N, Rb-Z jednostek budżetowych, w tym jednostek obsługujących oraz zakładów budżetowych są przekazywane zarządom JST wyłącznie w postaci elektronicznej opatrzone podpisem kwalifikowanym, z wykorzystaniem wskazanej na stronie BIP Ministerstwa Finansów aplikacji (BeSTi@ lub SJO BeSTi@) lub w plikach zgodnych ze strukturami opisanymi na stronie BIP Ministerstwa Finansów.

Poradnik dotyczący sposobu przygotowania, podopisywania i przekazywania tych sprawozdań oraz sposobu postępowania po stronie JST z tak podpisanymi sprawozdaniami znajduje się na końcu niniejszego artykułu (poradnik obejmuje również sposób postępowania ze sprawozdaniami samorządowych jednostek posiadających osobowość prawną).

 

Począwszy od kwartalnych sprawozdań za I kwartał 2021 r. oraz rocznych sprawozdań za rok budżetowy 2021 uległy zmianie sposoby i formy przekazywania do RIO sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez jednostki, które są organem założycielskim lub nadzorującym dla jednostek posiadających osobowość prawną — na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych z dnia 17 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 2396) ww. sprawozdania są przekazywane wyłącznie w Systemie BeSTi@.

 

Udostępnione formularze sprawozdań jednostkowych samorządowych jednostek posiadających osobowość prawną Rb-N i Rb-Z  (instytucje kultury, ZOZ, pozostałe samorządowe osoby prawne) zostały przygotowane przez regionalne izby obrachunkowe i zawierają reguły kontrolne badające poprawność (w ograniczonym zakresie) i spójność wewnętrzną sprawozdań, w tym poprawność wypełnienia pola REGON, okresu sprawozdawczego i rodzaju jednostki. Jedynie sprawozdania jednostkowe przygotowane na tych wzorach będą mogły zostać zaimportowane do Systemu BeSTi@, a następnie zagregowane do sprawozdań zbiorczych. Sprawozdania sporządzone na innych wzorach, w innych formatach nie będą akceptowane przez System.

Sposób i terminy wysyłania przez JST do RIO sprawozdań zbiorczych określa § 8 i § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2396).
Popisane wersje elektroniczne sprawozdań zbiorczych, począwszy od sprawozdań za 1 kw. 2021 r., należy przesyłać wyłącznie w Systemie BeSTi@.

 

Formularze sprawozdań jednostkowych Rb-N i Rb-Z i Rb-UZ przeznaczone dla samorządowych jednostek kultury, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i pozostałych samorządowych osób prawnych są opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów pod adresem:

https://www.gov.pl/web/finanse/formularze-samorzadowe-jedn-z-osobowoscia-prawna

 

Szybka instrukcja "krok po kroku" właściwego przygotowania sprawozdań jednostkowych (dotyczy Rb-N, Rb-Z i Rb-UZ samorządowych jednostek posiadających osobowość prawną):


UWAGA! Formularze sprawozdania są celowo zabezpieczone hasłem przed uszkodzeniem struktury i przed zmianami w komórkach zawierających formuły. Dozwolone do edycji są tylko komórki z niebieskim tłem. Próba odblokowywania formularza, dokonywanie zmian w strukturze lub w zabezpieczonych komórkach może spowodować brak możliwości wczytania tego sprawozdania do Systemu BeSTi@ w JST!

1. Po otwarciu pliku Excel z formularzem wybrać z listy rozwijanej znajdującej się ponad formatką sprawozdania rodzaj jednostki sporządzającej sprawozdanie.
2. Uzupełnić okres sprawozdawczy (kwartał i rok)
3. Podać nazwę i adres jednostki sporządzającej sprawozdanie.
4. Podać prawidłowy numer REGON jednostki sporządzającej sprawozdanie.
5. Podać symbol województwa, powiatu, gminy, typ gminy (nieobowiązkowe).
6. Wypełnić sprawozdanie (jeżeli nie jest negatywne).
7. Sprawdzić wynik weryfikacji w tabeli znajdującej się pod właściwym sprawozdaniem (UWAGA! Weryfikacja nie wyczerpuje wszystkich reguł poprawności formalno-rachunkowej!).
8. Podać dane dotyczące głównego księgowego, kierownika jednostki, datę i nr. telefonu.
9. Wydrukować sprawozdanie jeżeli jest to konieczne.
10. Zapisać sprawozdanie wykorzystując przycisk "Zapisz plik Rb-X dla JST" znajdujący się na górze formularza, obok listy wyboru rodzaju jednostki.
11. Podpisać sprawozdanie podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym jeżeli jest to wymagane.
12. Przekazać sprawozdanie do JST w trybie określonym w rozporządzeniu.

Prawidłowo sporządzone sprawozdanie jednostkowe nie powinno zawierać żadnych komunikatów i ostrzeżeń wyświetlonych czerwonym kolorem.

UWAGA! Podpisanie sprawozdania przygotowanego na formularzu Excel profilem zaufanym zmienia jego strukturę i rozszerzenie na .xml. Aby poprawnie zaimportować tak podpisane sprawozdanie do BeSTii należy, po stronie jednostki nadzorującej, zweryfikować podpisy (np. na stronie https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany), a następnie na tej samej stronie wyodrębnić i zapisać oryginalny plik .xls, który należy wczytać do BeSTii z poziomu danego sprawozdania jednostkowego JOP, używając funkcji "Importuj z pliku XLSM". Używanie do tego celu opcji "Importuj z pliku XML" jest nieprawidłowe. Należy również pamiętać, że z tak podpisanych sprawozdań (profil zaufany, podpis kwalifikowany) do BeSTii nie przenoszą się podpisy i jest to działanie prawidłowe - oryginały sprawozdań znajdują się w zapisanych plikach XML lub XADES.  Szczegóły dotyczące przygotowania, przekazywania i wczytywania ww. sprawozdań do BeSTii znajdują się w poradniku poniżej.

 

pdfInstrukcja przygotowania sprawozdań z operacji finansowych (JOP) od 2021 r.774.87 KB

pdfPoradnik przekazywania sprawozdań jednostkowych Rb-N i Rb-Z (JO, ZB, JOP) od 2022 r.605.67 KB