UWAGA! Począwszy od kwartalnych sprawozdań za I kwartał 2021 r. oraz rocznych sprawozdań za rok budżetowy 2021 ulegają zmianie sposoby i formy przekazywania do RIO sprawozdań łącznych sporządzanych przez jednostki, które są organem założycielskim lub nadzorującym dla jednostek posiadających osobowość prawną — na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych z dnia 17 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 2396) ww. sprawozdania będą przekazywane wyłącznie w Systemie BeSTi@.

 

Udostępnione formularze sprawozdań samorządowych jednostek posiadających osobowość prawną Rb-N, Rb-Z, Rb-UN, Rb-UZ (instytucje kultury, ZOZ, pozostałe samorządowe osoby prawne) są przygotowane przez regionalne izby obrachunkowe i zawierają reguły kontrolne badające poprawność i spójność wewnętrzną sprawozdań, w tym poprawność wypełnienia pól REGON. Dla IV kw. są przygotowywane arkusze zawierające sprawozdania Rb-Z razem z Rb-UZ i Rb-N razem z Rb-UN, w pojedynczych plikach. Należy korzystać z tych właśnie wzorów.

Sposób i terminy wysyłania przez JST do RIO sprawozdań zbiorczych określa § 8 ust. 2 pkt 3 oraz § 9 ust. 1 i 3a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1773). Prosimy jednak o korzystanie z tylko dwóch sposobów przekazywania sprawozdań do RIO we Wrocławiu:
– niepodpisana wersja elektroniczna (xls) i podpisana wersja papierowa,
– podpisana wersja elektroniczna (xls), bez wersji papierowej.

Wersje papierowe sprawozdań należy przesyłać zgodnie z właściwością miejscową — do zespołu Izby w siedzibie we Wrocławiu lub Zespołów Zamiejscowych, a wersje elektroniczne na adresy e-mail podane w sekcji Sposoby przekazywania sprawozdań do Izby.

Nazewnictwo plików elektronicznych sprawozdań o długu publicznym:
– Rb-N/UN w sposób: prbn(WK)(GK)(GT)(PT)(00)_(k)_(rr).xls
– Rb-Z/UZ w sposób: prbz(WK)(GK)(GT)(PT)(00)_(k)_(rr).xls
gdzie:
(WK) — kod województwa,
(PK) — kod powiatu,
(GK) — kod gminy,
(GT) — typ gminy,
(k) — kwartał,
(rr) — ostatnie dwie cyfry roku;

np. prbn020101100_1_14.xls oznacza sprawozdanie Rb-Z z gminy miejskiej Bolesławiec za 1 kwartał 2014 roku.

Pliki można nazywać automatycznie, wykorzystując wbudowany w szablony mechanizm. W każdym sprawozdaniu, w arkuszu 99-zbiorczo, nad sprawozdaniem znajduje się przycisk „Zapisz plik o poprawnej nazwie do przekazania do RIO”, którego kliknięcie wywołuje okno zapisu pliku z podaną już prawidłową nazwą. Wystarczy wskazać odpowiednie miejsce zapisu.

UWAGA! W przypadku gdy pliki będą podpisywane elektronicznie, należy je podpisywać dopiero po nadaniu im właściwej nazwy. Po podpisaniu nie wolno plików już modyfikować (dotyczy to również otwierania sprawozdań po podpisaniu i zamykania ich z zapisaniem danych). Również Skanery antywirusowe mogą ingerować w załączniki do poczty elektronicznej, wówczas występuje ryzyko niepoprawnej weryfikacji podpisów.

Dobrą praktyką jest zweryfikowanie podpisów przed wysłaniem do RIO, gdyż przyjęte będą jedynie sprawozdania z poprawnie zweryfikowanymi podpisami.

Format podpisu: Xades (typ zewnętrzny).

 

Pobierz:xlsSzablon sprawozdania Rb-N (za I, II i III kwartał)xlsSzablon sprawozdania Rb-Z (za I, II i III kwartał)xlsSzablon sprawozdania Rb-N/UN (za IV kwartał)xlsSzablon sprawozdania Rb-Z/UZ (za IV kwartał)