UWAGA! Począwszy od kwartalnych sprawozdań za I kwartał 2021 r. oraz rocznych sprawozdań za rok budżetowy 2021 uległy zmianie sposoby i formy przekazywania do RIO sprawozdań łącznych sporządzanych przez jednostki, które są organem założycielskim lub nadzorującym dla jednostek posiadających osobowość prawną — na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych z dnia 17 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 2396) ww. sprawozdania są przekazywane wyłącznie w Systemie BeSTi@.

 

Udostępnione formularze sprawozdań jednostkowych samorządowych jednostek posiadających osobowość prawną Rb-N i Rb-Z  (instytucje kultury, ZOZ, pozostałe samorządowe osoby prawne) zostały przygotowane przez regionalne izby obrachunkowe i zawierają reguły kontrolne badające poprawność (w ograniczonym zakresie) i spójność wewnętrzną sprawozdań, w tym poprawność wypełnienia pola REGON, okresu sprawozdawczego i rodzaju jednostki. Jedynie sprawozdania jednostkowe przygotowane na tych wzorach będą mogły zostać zaimportowane do Systemu BeSTi@, a następnie zagregowane do sprawozdań zbiorczych. Sprawozdania sporządzone na innych wzorach, w innych formatach nie będą akceptowane przez System.
Formularz sprawozdania Rb-UZ zostanie udostępniony w terminie późniejszym.

Sposób i terminy wysyłania przez JST do RIO sprawozdań zbiorczych określa § 8 i § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2396).
Popisane wersje elektroniczne sprawozdań zbiorczych, począwszy od sprawozdań za 1 kw. 2021 r., należy przesyłać wyłącznie w Systemie BeSTi@.

 

Formularze sprawozdań jednostkowych Rb-N i Rb-Z (obsługujące wszystkie kwartały od roku 2021) przeznaczone dla samorządowych jednostek kultury, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i pozostałych samorządowych osób prawnych są opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów pod adresem:

https://www.gov.pl/web/finanse/formularze-samorzadowe-jedn-z-osobowoscia-prawna

 

Szybka instrukcja "krok po kroku" właściwego przygotowania sprawozdań jednostkowych (dotyczy Rb-N i Rb-Z):


UWAGA! Formularze sprawozdania są celowo zabezpieczone hasłem przed uszkodzeniem struktury i przed zmianami w komórkach zawierających formuły. Dozwolone do edycji są tylko komórki z niebieskim tłem. Próba odblokowywania formularza, dokonywanie zmian w strukturze lub w zabezpieczonych komórkach może spowodować brak możliwości wczytania tego sprawozdania do Systemu BeSTi@ w JST!

1. Po otwarciu pliku Excel z formularzem wybrać z listy rozwijanej znajdującej się ponad formatką sprawozdania rodzaj jednostki sporządzającej sprawozdanie.
2. Uzupełnić okres sprawozdawczy (kwartał i rok)
3. Podać nazwę i adres jednostki sporządzającej sprawozdanie.
4. Podać prawidłowy numer REGON jednostki sporządzającej sprawozdanie.
5. Podać symbol województwa, powiatu, gminy, typ gminy (nieobowiązkowe).
6. Wypełnić sprawozdanie (jeżeli nie jest negatywne).
7. Sprawdzić wynik weryfikacji w tabeli znajdującej się pod właściwym sprawozdaniem (UWAGA! Weryfikacja nie wyczerpuje wszystkich reguł poprawności formalno-rachunkowej!).
8. Podać dane dotyczące głównego księgowego, kierownika jednostki, datę i nr. telefonu.
9. Wydrukować sprawozdanie jeżeli jest to wymagane.
9. Podpisać sprawozdanie podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym jeżeli jest to wymagane.
10. Zapisać sprawozdanie wykorzystując przycisk "Zapisz plik Rb-X dla JST" znajdujący się na górze formularza, obok listy wyboru rodzaju jednostki.
11. Przekazać sprawozdanie do JST w trybie określonym w rozporządzeniu.

Prawidłowo sporządzone sprawozdanie jednostkowe nie powinno zawierać żadnych komunikatów i ostrzeżeń wyświetlonych czerwonym kolorem.

 

Szczegółowa instrukcja sporządzania sprawozdań samorządowych jednostek posiadających osobowość prawną:

pdfZasady sporządzania sprawozdań z operacji finansowych - instrukcja ver. 20210408