ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 16 lipca 2004 r.

w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania

 

Na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 149, poz. 1454) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się siedziby, liczbę członków kolegium, siedziby zespołów zamiejscowych oraz terytorialny zasięg działania regionalnych izb obrachunkowych, zwanych dalej „izbami”, w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 2.

 1. Działające w izbie składy orzekające podejmują uchwały na posiedzeniach. Posiedzenia składów orzekających mogą odbywać się poza siedzibą izby.
 2. Uchwały składów orzekających:
  1) zapadają większością głosów;
  2) zawierają uzasadnienie;
  3) podpisuje przewodniczący składu.

§ 3.

W izbie tworzy się wydziały:
1) kontroli gospodarki finansowej;
2) informacji, analiz i szkoleń.

§ 4.

 1. Do zadań wydziału kontroli gospodarki finansowej należy w szczególności:
  1) przeprowadzanie kontroli w podmiotach, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, zwanych dalej „jednostkami kontrolowanymi”;
  2) opracowywanie projektu planu kontroli;
  3) opracowywanie sprawozdania z działalności kontrolnej wydziału.
 2. Wydział kontroli gospodarki finansowej przeprowadza następujące rodzaje kontroli:
  1) kompleksowe, obejmujące gospodarkę finansową jednostki samorządu terytorialnego;
  2) problemowe, obejmujące wybrane zagadnienia w jednej lub kilku jednostkach kontrolowanych;
  3) doraźne, podejmowane w razie potrzeby.
 3. Wydział kontroli zabezpiecza i udostępnia kolegium izby dokumenty związane z przeprowadzonymi kontrolami, a także współpracuje przy przygotowaniu raportu, o którym mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, zwanej dalej „ustawą”.
 4. Działalność kontrolna powinna być połączona z instruktażem w zakresie prawidłowej interpretacji przepisów prawnych i ich stosowania w praktyce.
 5. Tryb przeprowadzania kontroli określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5.

Do zadań wydziału informacji, analiz i szkoleń należy w szczególności:
1) przygotowywanie ramowego planu pracy izb;
2) opracowywanie sprawozdań z wykonania rocznego ramowego planu pracy izby;
3) przygotowywanie projektów uchwał, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 6 ustawy;
4) przygotowywanie informacji, sprawozdań i opinii, o których mowa w art. 10, art. 17 ust. 1 pkt 3 i art. 21 ust. 2 ustawy;
5) organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie przepisów regulujących gospodarkę finansową jednostek kontrolowanych;
6) doradztwo w zakresie praktycznego stosowania przepisów w bieżącej gospodarce finansowej;
7) przekazywanie informacji wynikających z realizowania przez izbę obowiązków ustawowych;
8) współpraca przy przygotowywaniu raportów, o których mowa w art. 10a ust. 1 ustawy;
9) opracowywanie sprawozdania z działalności informacyjno-szkoleniowej wydziału.

§ 6.

Koordynowaniem zadań kontrolnych, szkoleniowych i informacyjnych w zespołach działających poza siedzibą izby kieruje członek kolegium wyznaczony przez prezesa izby.

§ 7.

Podmiot sprawujący nadzór nad izbami w szczególności:
1) na podstawie wniosku, o którym mowa w art. 25a ust. 1 pkt 3 ustawy, opracowuje projekt zbiorczego budżetu izb i przedstawia go ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych;
2) informuje Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych i prezesów izb o kwotach przyjętych do projektu ustawy budżetowej;
3) przygotowuje wnioski o powołanie i odwołanie prezesów izb, ich zastępców oraz członków kolegium.

§ 8.

Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2000 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania (Dz.U. Nr 3, poz. 34).

§ 9.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

pdfZałącznik nr 1 i 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r.