Pisma w formie dokumentu elektronicznego można przekazywać do Izby poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą (ESP), utworzoną na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP). Adresy skrzynki: /riowro/skrytka, /riowro/SkrytkaESP.

Udostępnione usługi:
Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Wyszukanie podmiotu poprzez podanie w polu "Ustaw / zmień adresata" nazwy Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu lub identyfikatora riowro.

Do złożenia pisma tą drogą konieczne jest posiadanie konta użytkownika ePUAP (konto bezpłatne; szczegóły na stronie epuap.gov.pl).

Możliwe jest dodanie załączników — dokumentów tekstowych i tekstowo-graficznych w postaci następujących typów plików: pdf, doc, docx, odt, ods, xls, xlsx, rtf, txt, jpg. Można je kompresować do formatu zip.

Rozmiar doręczanego dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami nie może być większy niż 5 Mb.

Poświadczenie przedłożenia pisma jest tworzone automatycznie i udostępniane nadawcy.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz.U. z 2023 r. poz. 57),
  • rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 180),
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).