Do zadań regionalnych izb obrachunkowych — zgodnie z art. 1 ust. 4 ustawy o r.i.o. — należy prowadzenie działalności informacyjnej i szkoleniowej w zakresie objętym nadzorem i kontrolą.
Zakres działalności szkoleniowej regionalnych izb obrachunkowych określony w przepisach wykonawczych do ustawy (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania; Dz.U. Nr 167, poz. 1747), odnosi się do:
– organizowania i przeprowadzania szkoleń w zakresie przepisów regulujących gospodarkę finansową jednostek samorządu terytorialnego (§ 5 pkt 5),
– zalecenia łączenia działalności kontrolnej z instruktażem w zakresie prawidłowej interpretacji przepisów prawnych i ich stosowania w praktyce (§ 4 ust. 4),
– doradztwa w zakresie praktycznego stosowania przepisów w bieżącej gospodarce finansowej (§ 5 pkt 6),
– przekazywania informacji wynikających z realizowania przez izbę obowiązków ustawowych (§ 5 pkt 7).

Forma instytucjonalna działalności szkoleniowej Izby, odnosząca się do organizowania i przeprowadzania szkoleń znajduje odbicie w Ramowym planie pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu na dany rok, gdzie tematyka szkoleń ujmowana jest w Planie szkoleń, stanowiącym załącznik do planu pracy. Ramowe plany pracy jak i sprawozdania z działalności Izby publikowane są corocznie.

Obsługa bieżących i archiwalnych szkoleń odbywa się za pomocą dedykowanej strony internetowej Izby, na której zarejestrowani użytkownicy mogą dokonywać zgłoszeń na aktualne szkolenia oraz mają dostęp do materiałów dydaktycznych.