rozpatrzenia odwołania od uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr XIII/67/2020 z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Świebodzicach w sprawie nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Świebodzice za 2019 rok

Pobierz plik:pdf1012019021.pdf