w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Kotla nr XIX/100/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kotla na lata 2020–2030.

Pobierz plik: pdf0102003042.pdf