w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej Legnicy nr XIV/199/19 z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Pobierz plik: pdf1301962000.pdf