w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr IV/64/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niechlów w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Wójta Gminy Niechlów za 2018 rok.

Pobierz plik: pdf1021904032.pdf