w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej Złotoryi nr 0007.V.37.2019 z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady.

Pobierz plik: pdf0451926021.pdf