w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej Złotoryi nr 0007.V.36.2019 z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Pobierz plik: pdf0441926021.pdf