sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń złożonych przez Starostę Powiatu Wołowskiego do wniosku zawartego w wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 13 listopada 2018 r.

pobierz plik: pdf1461822000.pdf