w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr IV/124/2018 z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie opinii o uchwale Rady Gminy Niechlów nr XLVII/359/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie nieudzielenia Wójtowi Gminy Niechlów absolutorium
z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok.

Pobierz plik: pdf1121804032.pdf