w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr IV/125/2018 z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie opinii o uchwale Rady Gminy Jemielno o nieudzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Jemielno za rok 2017 podjętej na sesji w dniu 26 czerwca 2018 r..

Pobierz plik:pdf0961804022.pdf