w sprawie rozpatrzenia zastrzeżenia Prezydenta Miasta Jeleniej Góry do wniosku zawartego w wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 14 lutego 2018 r.

Pobierz plik: pdf0361861000.pdf