w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Bardzie nr XXX/210/17 z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dotacji celowej projektu grantowego „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna” ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem budżetu Gminy Bardo na zadanie polegające na instalacji odnawialnych źródeł energii ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014–2020, w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych — konkursy horyzontalne, Schemat 3.1.C Projekty grantowe.

Pobierz plik: pdf0991724013.pdf