w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr V/102/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Prusice sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Prusice za 2016 rok.

Pobierz plik:pdf0601720023.pdf