w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr IV/138/2016 z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie opinii o uchwale Rady Miejskiej w Ziębicach nr XXIX/145/2016 o nieudzieleniu absolutorium Burmistrzowi Ziębic za 2015 rok.

Pobierz plik:pdf0661624063.pdf