w sprawie rozpatrzenia odwołania Zarządu Powiatu Ząbkowickiego od uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr IV/196/2015 z dnia 5 października 2015 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Powiat Ząbkowicki kredytu długoterminowego w wysokości 2.000.687,79 zł wnioskowanego na finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2015 w kwocie 653.287,79 zł i spłatę zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 1.347.400 zł.

Pobierz plik:pdf0761524000.pdf