w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Miękinia nr X/84/15 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Pobierz plik:pdf0731518032.pdf