w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały nr I/111/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Stara Kamienica sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Stara Kamienica za 2013 rok

Pobierz plik:pdf0511406092.pdf