w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Stara Kamienica nr XL.257.2013 z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Pobierz plik:pdf0741306092.pdf