w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały nr III/89/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Głuszycy sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2012 rok.

Pobierz plik:pdf0691321053.pdf