w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały nr I/121/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Podgórzyn sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Podgórzyn za 2012 rok.

Pobierz plik:pdf0681306082.pdf