w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XVII/172/12 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z 27 stycznia 2012 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań zlecanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na zadania inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pobierz plik:pdf0311223043.pdf