w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Górze nr XLVIII/344/10 z 27 kwietnia 2010 roku w sprawie określenia zasad i trybu udzielania w 2010 roku dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, usytuowanych w granicach administracyjnych
Gminy Góra.

Pobierz plik:pdf0421004013.pdf