w sprawie rozpatrzenia odwołania złożonego przez Wójta Gminy Oława od uchwały nr IV/47/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 7 kwietnia 2010 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Oława sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Oława za 2009 rok.

Pobierz plik:pdf0321015042.pdf