Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. 2010 nr 38 poz. 207),
  • rrt. 2 ust. 3, art. 6m, art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1399).

Pobierz plik:pdf73002014.pdf