Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • ustawa z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (t.j.: Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 1223 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz, 1240 z późn. zm.),
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 128, poz. 861 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn., zm.).

Pobierz plik:pdf73000313.pdf