Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • art. 223 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.),
  • art. 54 ust. 1, art. 64 ust 3, art. 65 i art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.),
  • par. 13 rozporządzenia z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U. Nr 241 poz. 1616).

Pobierz plik:pdf73002112.pdf