Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • art. 4 ust. 2 i art. 216 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.),
  • art. 54 ust. 1, art. 64 ust 3, art. 65 i art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.),
  • art. 3 ust. 1-2a, art. 6c ust. 1, art. 6h, art. 6m-6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 391).

Pobierz plik:pdf73000812.pdf