Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1541 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

Pobierz plik:pdf73002511.pdf