Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.),
  • § 8 rozdziału 4 Instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 20, poz. 103 ze zm.),
  • art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52 poz. 420 ze zm.),
  • § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie trybu zwrotu części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego (Dz.U. Nr 21, poz. 106).

Pobierz plik:pdf73001511.pdf