Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • § 26 ust. 3 oraz załączniku nr 2 poz. II pkt 18, 19 i 20 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020 r.  poz. 342).

Pobierz plik:pdfP-WR-54-31-2023.pdf883.79 KB