Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • art. 221 i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077),
  • art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.)

pdfP-WR-54-40-2017.pdf