Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • art. 1 ust. 1, art. 9 ust. 2 pkt 9 i art. 10 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1460 i poz. 1475),
  • art. 207 ust. 9 i art. 189 ust. 3b ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077),
  • § 4 ust. 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 69 i z 2017 r. poz. 1986)

pdfP-WR-54-34-2017.pdf