Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • art 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 885 ze zm.),
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.... (Dz.U. 2014 poz. 1053 ze zm.).
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont.... (Dz.U. 2013 poz. 289 tekst jednolity).

Pobierz plik:pdf54001615.pdf