Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • art. 237 ust. 2 pkt 3, art 249 ust. 3 i 4, art. 250 i art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.),
  • art. 180 pkt 2 i 13 lit. a, art. 191 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 135 ze zm.).

Pobierz plik:pdf54000315.pdf