Na podstawie art. 30a ust 5 ustawy Karta nauczyciela organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego jest zobowiązany do przedkładania do właściwej terytorialnie regionalnej izby obrachunkowej, w terminie do 17 lutego, sprawozdanie, o którym mowa powyżej, w wersji papierowej i elektronicznej. Wzór sprawozdania dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl), w dziale Finansowanie edukacji.

Prosimy o przesyłanie prawidłowo nazwanych plików w formacie Microsoft Excel, zawierających elektroniczne wersje ww. sprawozdań, sporządzonych tylko i wyłącznie na wzorze MEN.

Dopuszcza się przekazywanie ww. sprawozdań w postaci elektronicznej jeżeli będą one podpisane podpisem kwalifikowanym (format PDF i podpis typu PADEs) wraz z NIEPODPISANYM plikiem Excel, zawierającym wypełniony formularz, pobrany ze strony MEN.

Prosimy nie przesyłać skanów sprawozdań, jeżeli nie są one podpisane elektronicznie, jak i samych sprawozdań w wersji papierowej lub elektronicznej BEZ pliku Excel.


Prawidłowa przesyłka powinna zawierać:
1) wersję papierową i plik Excel (bez podpisów elektronicznych) lub
2) wersję elektroniczną (podpisany plik w formacie PDF) i plik Excel.

Konto poczty elektronicznej właściwe do nadsyłania sprawozdań podano w sekcji Sposoby przekazywania sprawozdań do Izby.
Wersje papierowe sprawozdań należy przesyłać do zespołu Izby w siedzibie we Wrocławiu lub Zespołów Zamiejscowych Izby — zgodnie z właściwością miejscową.

Nazewnictwo plików elektronicznych sprawozdań o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli:
KN(WK)(PK)(GK)(GT)(rr).xls
gdzie:
(WK) — kod województwa,
(PK) — kod powiatu,
(GK) — kod gminy,
(GT) — typ gminy,
(rr) — dwie ostatnie cyfry roku, którego sprawozdanie dotyczy;

np. KN020101120 — sprawozdanie z gminy miejskiej Bolesławiec za 2020 rok.

 

UWAGA!

Sprawozdanie, wraz z plikiem Excel, można też przesyłać na adres ogólny skrytki ePUAP RIO we Wrocławiu (prosimy nie przesyłać sprawozdań na adres skrytki służącej do przekazywania aktów do nadzoru - e-Nadzór!)