1. Charakterystyka Systemu

System BeSTi@ to specjalistyczny program stworzony w ramach umowy twinningowej nr PL2002/IB/FI/03 oraz kontraktu na pomoc techniczną nr ref. EuropeAid/119557/D/SV/PL w ramach projektu Phare 2002/000-580.01.09.

System stanowi kompleksowe narzędzie do zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego. Ma on na celu wsparcie służb finansowych JST w realizacji zadań w zakresie planowania i zmian budżetu. Użytkownikami systemu są jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, regionalne izby obrachunkowe wraz z zespołami zamiejscowymi oraz Ministerstwo Finansów.

BeSTi@ umożliwia sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych jednostkowych i zbiorczych w miesięcznych i kwartalnych okresach sprawozdawczych; tworzenie uchwał budżetowych, zarządzeń i planów finansowych jednostek organizacyjnych wraz z ich zmianami oraz wieloletnich prognoz finansowych; tworzenie rozbudowanych raportów w różnych przekrojach na podstawie wprowadzonych danych (prezentacja w postaci tabel, wykresów itp.).

Program obsługuje elektroniczne przesyłanie sprawozdań budżetowych, bilansów skonsolidowanych i wieloletnich prognoz finansowych do Regionalnych Izb Obrachunkowych i dalej do Ministerstwa Finansów. Wymiana danych odbywa się z wykorzystaniem podpisu elektronicznego i bez użycia zewnętrznych programów pocztowych.

 

2. Podstawy prawne

a) sprawozdania budżetowe — § 23 ust. 1 i 2 załącznika nr 37 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej z dnia 11 stycznia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 144);
b) sprawozdanie podatkowe SP-1 — § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2455);
c) sprawozdania o długu publicznym — § 9 ust. 7 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych z dnia 17 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2396);
d) wieloletnie prognozy finansowe — § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej j.s.t. z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 83).
Wskazaną przez Ministerstwo Finansów aplikacją do przekazywania sprawozdań budżetowych i wieloletnich prognoz finansowych do RIO i MF jest System BeSTi@.

 

3. Portal Wykonawcy dla użytkowników BeSTi@ i SJO BeSTi@

Na stronie internetowej www.budzetjst.pl publikowane są szczegółowe informacje dotyczące Systemów oraz zasad ich użytkowania, m.in.:
– najnowsze wersje Systemu BeSTi@ i SJO BeSTi@ (aktualizacje i pełne wersje instalacyjne),
– komunikaty Wykonawcy i aktualności dotyczące Systemów,
– odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ),
– podręczniki użytkownika i administratora,
– formularz zgłoszenia problemu,
– kontakt do Pomocy Technicznej,
– weryfikator podpisów elektronicznych.

 

4. Forum dyskusyjne użytkowników BeSTi@ i SJO BeSTi@

Forum dyskusyjne znajduje się na stronie www.rio.gov.pl

 

5. SJO BeSTi@

a) System SJO BeSTi@ umożliwia sporządzanie sprawozdań jednostkowych i planów finansowych w jednostkach organizacyjnych j.s.t. oraz przekazywanie za pomocą plików XML planów finansowych i podpisanych elektronicznie sprawozdań do zarządu j.s.t. (BeSTi@),
b) System SJO BeSTi@ jest fizycznie odseparowany od Systemu BeSTi@, w związku z tym wszelkie aktualizacje słowników użytkownika odbywają się ręcznie za pomocą odpowiednich plików wygenerowanych z BeSTi@; obowiązek ten spoczywa na administratorze Systemu BeSTi@ w j.s.t. i dotyczy eksportu i przekazania do jednostki organizacyjnej plików xml zawierających:
– otwarcie roku budżetowego (moduł Uchwały), wraz z konfiguracją szczegółowości załączników planów finansowych,
– dane aktualizacyjne jednostki organizacyjnej.
c) aktualizacja słowników systemowych (reguły kontrolne, klasyfikacja budżetowa) odbywa się z wykorzystaniem tzw. serwera dystrybucyjnego z poziomu SJO BeSTii.

 

W razie problemów i pytań dotyczących działania ww. Systemów mogą Państwo uzyskać pomoc:
- u Wykonawcy — Infolinia firmy Sputnik Software tel. (61) 624-00-60,
- na forum dyskusyjnym RIO,
- w RIO we Wrocławiu — tel. (71) 797-76-18.