Każdy ma prawo do uzyskania informacji publicznej w zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 902).

Informacje publiczne będące w posiadaniu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, nieumieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, są udostępniane na wniosek, który można przesłać:

  1. pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  2. za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Izby — ePUAP,
  3. pocztą na adres:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
ul. Ofiar Oświęcimskich 5
50-069 Wrocław

Wniosek powinien zawierać:

  1. imię i nazwisko (nazwę) Wnioskodawcy i adres,
  2. określenie zakresu informacji,
  3. określenie formy udostępnienia informacji (np. pliki komputerowe, kserokopie, wgląd do dokumentów),
  4. określenie sposobu udostępnienia informacji (np. przesłanie pocztą elektroniczną lub na podany adres, osobisty odbiór przez Wnioskodawcę).

W razie potrzeby, w szczególności chcąc precyzyjnie określić zakres żądanych informacji, można skontaktować się z Izbą — tel. 71 797-76-35.

Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli rozpatrzenie wniosku w tym terminie nie jest możliwe, Wnioskodawca zostanie powiadomiony o powodach oraz o nowym terminie, nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Udostępnienie informacji publicznej jest bezpłatne. W przypadku wystąpienia dodatkowych kosztów (związanych ze sposobem udostępnienia lub formą informacji zgodnie z wnioskiem) Izba może pobrać opłatę od Wnioskodawcy, w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, w przepisach o przymusowej restrukturyzacji, w ustawie o rekapitalizacji niektórych instytucji oraz o rządowych instrumentach stabilizacji finansowej, a także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Jeżeli Wnioskodawca otrzyma decyzję Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji, może złożyć odwołanie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.