Wrocław, dnia 13 czerwca 2019 r.

BI.WR.252.2.2019

Ogłoszenie o przetargu

(dotyczy sprzedaży używanego samochodu osobowego
marki Chevrolet Cruze)

 

 

Ogłaszający przetarg i jego siedziba

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
ul. Ofiar Oświęcimskich 5, 50-069 Wrocław

Przedmiot przetargu

Samochód osobowy Chevrolet Cruze, nr rej. DW004LX

Rok produkcji 2010, benzynowy, instalacja gazowa, pojemność silnika 1598 cm³, moc 113 KM, sedan

4-drzwiowy; lakier szary 2-warstwowy z efektem metalicznym, wskazanie drogomierza 204180 km, VIN KL1JF69E9AK694982, data pierwszej reje­stracji 20.05.2011 r., wyposażenie: ABS, ESC, klimatyzacja, immobilizer, tapicerka welurowa, fotel kierowcy z regulacją wysokości, poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera, poduszki powietrzne boczne, poduszki kurtynowe, centralny zamek – zdalnie sterowany, wspomaganie układu kierowniczego, kolumna kierownicy regulowana, komputer pokładowy,  lusterka zewnętrzne podgrzewane, elektrycznie regulowane, radioodtwarzacz  CD, MP3, szyby przednie regulowane elektrycznie, światła z regulacją kąta pochylenia, instalacja gazowa -11.07.2014 r., opony letnie, felgi aluminiowe 16”, termin ważności badania technicznego 16.07.2019  r. Opinia rzeczoznawcy.

Samochód można obejrzeć na parkingu Domu Handlowego RENOMA  we Wrocławiu, ul. Świdnicka 40 (wjazd na parking od ul. Czystej 1, 4 poziom, od windy w prawo na końcu) w terminie 14 czerwca do 4 lipca 2019 r., w dni robocze  w godz. 8.00 -14.00,  po telefonicznym uzgodnieniu.

Cena wywoławcza

12.200  zł (słownie: dwanaście tysięcy dwieście).

Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Izby (p. 202) w dniu 5 lipca 2019  r. o godz. 9.30.

Wadium

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez oferenta wadium w wysokości 610 zł w terminie do 5 lipca 2019 r. na konto Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu: NBP O/O Wrocław 26 1010 1674 0066 5313 9120 0000 lub do kasy Izby (ul. Ofiar Oświęcimskich 5, p. 107), najpóźniej do godz. 9.00.

Wadium uznaje się za wniesione z chwilą jego wpłynięcia na wskazane wyżej konto albo wpłacenia go do kasy Izby.

Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadia złożone przez pozostałych oferentów zostaną zwrócone w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru. Nie podlega zwrotowi wadium wniesione przez oferenta, który wygra przetarg i uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

Wymagania dla ofert zainteresowanych podmiotów

Oferta powinna zawierać:

  1. dane oferenta (imię, nazwisko i adres lub nazwę i siedzibę),
  2. oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
  3. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpo­wiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

Termin i miejsce składania ofert, okres związania ofertą

Oferty należy przesłać na adres Izby (Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, 50-069 Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 5) lub złożyć w jej siedzibie (w Sekretariacie, p. 102) w zaklejonej kopercie, opatrzonej danymi oferenta i dopiskiem „RIO Przetarg Chevrolet  DW 004LX”, w terminie do dnia 5 lipca 2019 r. do godziny 9.00.

Oferta jest wiążąca przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Dodatkowe informacje

Odrzuceniu przez komisję przetargową podlegają oferty złożone po wyznaczonym terminie,
w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium, a także oferty nie­spełniające wymagań (niezawierające danych i oświadczenia określonych w części Wymagania dla ofert zainteresowanych podmiotów), nieczytelne lub budzące inną wątpliwość, a złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę. Oferent, którego oferta zostanie odrzucona, zostanie o tym niezwłocznie powiadomiony.

Wybrana zostanie oferta z najwyższą ceną.
Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.
Oferenci mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.

W razie zaoferowania tej samej ceny przez kilku oferentów przetarg będzie kontynuowany w formie aukcji między nimi. Oferenci, którzy złożą równorzędne oferty, zostaną powiado­mieni o terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji. Jeżeli będą obecni w dniu przetargu i zosta­ną powiadomieni, to aukcja odbędzie się w tym dniu — 5 lipca 2019 r.

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące przetargu, w tym o przedmiocie przetargu, można uzyskać w godz. 8–14 telefonicznie lub osobiście w siedzibie Izby we Wrocławiu, ul. Ofiar Oświęcimskich 5. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami jest: Józefa Godawa-Laszczak, Kierownik Biura Izby, tel. 71 797 76 12.

Termin zawarcia umowy, zapłaty ceny i wydania przedmiotu sprzedaży

Umowa sprzedaży z oferentem, który zaoferował najwyższą cenę w przetargu, zostanie zawarta w terminie 10 dni od jego wyboru, a w przypadku wyboru w drodze dodatkowej aukcji — z chwilą udzielenia przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę.

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie 7 dni od zawarcia umowy sprzedaży.
Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

 

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie sposobu i trybu gospo­darowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U.  z 2017 r. poz. 729).

Przedmiot sprzedaży stanowi składnik rzeczowy majątku ruchomego Regionalnej Izby Obra­chunkowej we Wrocławiu, zakwalifikowany jako zużyty i przeznaczony do zagospo­darowania poprzez sprzedaż.

 

pdfOgłoszenie

 

Aktualizacja 10.07.2019 r.:
W wyniku postępowania przetargowego wybrano najkorzystniejsza ofertę kupna:
"Kupno Sprzedaż Samochodów Stanisław Gaweł" za kwotę 15.879 zł.