Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Remont pomieszczeń w budynku Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu przy ul. Ofiar Oświęcimskich 5”. Dokładny zakres przedmiotu zamówienia wynika z Przedmiaru robót stanowiącego zał. nr 7a i 7b do SIWZ.

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony - postępowanie o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro

Zamawiający: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Adres zamawiającego: ul. Ofiar Oświęcimskich 5, 50-069 Wrocław

 

Pliki do pobrania:pdfOgłoszeniedocSIWZdocZał. nr 1 - Formularz ofertowydocZał. nr 2 - Oświadczenie wykonawcydocZał. nr 3 - Wykaz robótdocZał. nr 4 - Wykaz osóbdocZał. nr 5 - Grupa kapitałowadocZał. nr 6 - Wzór umowypdfZał. nr 7a - Przedmiar (parter)pdfZał. nr 7b - Przedmiar (I piętro)

pdfOdpowiedź na pytanie wykonawcypdfInformacja z otwarcia

pdfWybór oferty

pdfUnieważnienie postępowania