Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Remont pomieszczeń w budynku Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu przy ul. Ofiar Oświęcimskich 5”. Dokładny zakres przedmiotu zamówienia wynika z Przedmiaru robót stanowiącego zał. nr 7 do SIWZ.

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony - postępowanie o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro

Zamawiający: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Adres zamawiającego: ul. Ofiar Oświęcimskich 5, 50-069 Wrocław

 

Pliki do pobrania: pdfOgłoszenie docSIWZ docZał. nr 1 - Formularz ofertowy docZał. nr 2 - Oświadczenie wykonawcy docZał. nr 3 - Wykaz robót docZał. nr 4 - Wykaz osób docZał. nr 5 - Grupa kapitałowa docZał. nr 6 - Wzór umowy pdfZał. nr 7 - Przedmiar robót
pdfInformacja z otwarcia ofertpdfWybór najkorzystniejszej oferty